ေက်းဇူးေတာ္၌၄င္း၊ ငါတို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္သခင္ ေယရႈခရစ္ကို သိကြၽမ္းျခင္း၌၄င္း ႀကီးပြါးၾကေလာ့။2 Pet 3 : 18


Friday, October 19, 2012

CFCPJ


http://cfcpj.blogspot.com/

 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.