ေက်းဇူးေတာ္၌၄င္း၊ ငါတို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္သခင္ ေယရႈခရစ္ကို သိကြၽမ္းျခင္း၌၄င္း ႀကီးပြါးၾကေလာ့။2 Pet 3 : 18


Wednesday, January 23, 2013

MYANMAR GOSPEL CONCERT MALAYSIA
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.